White Ibis pair.

White Ibis pair.

White Ibis pair.

White Ibis pair.